Regulamin - Glam Klinika Rzeszów

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Glam Klinika Piękna

1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy “Regulamin”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie Glam Klinika Piękna mieszczącym się przy ulicy Jagiellońska 10 w Rzeszowie.

2. Klienci mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, kosmetologicznego lub z zakresu medycyny estetycznej, zwanego dalej “Zabiegiem”.

3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

2. Klienci

1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Instytutu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

3. Pracownicy

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownicy Instytutu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

3. Wszelkie odstępstwa od zasad Pacjenci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, managerowi lub innemu członkowi obsługi salonu.

4. Świadczenie usług kosmetycznych, kosmetologicznych, z zakresu medycyny estetycznej

1.Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży, stosowaniu antybiotyku , przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

4. Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

5. Klient jest zobowiązany do nie posiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Pacjenta na jego odpowiedzialność.

6. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku gdy stwierdzi pozostawanie Pacjenta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

5. Płatności

1.Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem: glamklinikapiekna.booksy.com

2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką oraz kartą płatniczą, przedpłata/zapłata na nr rachunku bankowego.

3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

4. W salonie dostępne są także Pakiety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie, których zasady obwarowane są odrębnymi zasadami

5. W Salonie dostępne są także bony podarunkowe, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby zabiegów w określonym czasie. Bon upominkowy ma ważność 6 miesięcy od daty zakupu. Może być wykorzystany tylko przez osobę której dane znajdują się na voucherze . Bon też nie może być wymieniony na gotówkę w wysokości jego wartości.

6. Salon zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku w przypadku:
• Zapis powyżej 2 usług
• Zapisując 2os i więcej, w tym samym dniu
• Klientów, którym zdarzyło się odwołać lub zmienić termin wizyty na mniej niż 24 h przed jej rozpoczęciem, co najmniej 2 razy.
Zadatek (płatny w salonie lub na numer rachunku bankowego Salonu) jest zwrotny, tylko i wyłącznie w przypadku odwołania lub zmiany terminu wizyty na co najmniej 3 dni przed terminem.

6. Odpowiedzialność

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

2. Salon ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym. Salon nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.

4. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

7.Rezerwacje i odwołania

1.Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie osobiście, telefonicznie lub internetowo.

2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta oraz w przypadku zabiegów wykupionych w ramach pakietów do zakwalifikowania zabiegu jako wykonany, co wiąże się z pobraniem odpowiedniej opłaty.

3. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta , który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.

4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

5. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

6. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godzin przed jego terminem z przyczyn losowych. W przypadku choroby Pracownika, Salon ma prawo odwołać wizytę w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym zabiegiem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

7. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

8. Reklamacje usług kosmetycznych

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 5 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu.

2. W przypadku stylizacji paznokci, reklamacji podlega usługa zgłoszona nie później niż do 5 dni od dnia jej wykonania ( reklamacji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne, w tym uszczerbienia, zerwania, żelu bądź hybrydy czy złamania naturalnego paznokcia).

3. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.

4. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego poprawy lub nowego zabiegu o tej samej wartości nieodpłatnie. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

9. Pozostałe postanowienia

1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Salon jest monitorowany 24 h/dobę.

3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

10. Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.

2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 20.07.2019 r